ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih: 06.11.2017

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ÇORUM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Motorin ve Benzin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                                          : 2017/552309

1-İdarenin

a) Adresi                                                              : ÇEPNİ MAH. İNÖNÜ CAD. NO:72 MERKEZ ÇORUM                                                                                                     MERKEZ/ÇORUM

b) Telefon ve Faks numarası                             : 3642277901 – 3642277904

c) İhale dökümanının görelebileceği             

internet adresi (varsa)                                       : https//ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                  : Çorum Orman İşletme Müdürlüğüne 45.000 Litre Motorin                                                                    ve 1.000 Litre Benzin Alımı Osmancık, Zeytin ve Koyun-                                                                                 baba Şefliklerine 50.000 Litre Motorin ve 1.000 Litre Ben-                                                                                   zin Alımı Sungurlu İşletme Şefliğine 5.000 Litre Motorin                                                                                          Alımı

                                                                                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bu                                                                      lunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim Yeri                                                      : Çorum Merkezde, Osmancık ve Sungurlu da bulunan                                                                                            akaryakıt istasyonlarından idare ve resmi araçlara teslim                                                                                        edilecektir.

c) Teslim Tarihleri                                               : 01.01.2018-31.12.2018

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                  : Çepni Mah. İnönü Cad. No:72 Çorum Orman İşletme                                                                                               Müdürlüğü

b) Tarih ve saati                                                  : 28.11.2017 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik  değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

b) İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi” ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşundan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,

d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü gösterme üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriterler belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin kriterler belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dökümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dökümanı  idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çorum Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Çorum Şubesi TR500001000078309686275001 hesabına yatırılacaktır. Adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek  olanların ihale dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Orman İşletme Müdürlüğü Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.