SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Tarih: 06.08.2018

 

                 SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

İHALE İLANI

 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen İlçenin Sunguroğlu mahallesi 60’ncı sokak No:10/1’de Kadastro 725 Ada-11 nolu parsel buğday pazarında bulunan 2 adet 60 ton kapasiteli tam otomatik kantar, idari bina (95 m2) ve demirbaşlar(2 adet bilgisayar,2 adet monitör,2 adet lazer yazıcı,1 adet güç kaynağı,1 adet kamera kayıt cihazı,5 adet güvenlik kamerası,3 adet çalışma masası,2 adet çalışma koltuğu,1 adet televizyon,1 adet buzdolabı,2 adet evrak dolabı,1 adet soba,3 adet sehpa,1 adet klima), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 3 yıllık  kira ihalesi yapılacaktır.

 

 

S.No

Cinsi ve Özelliği

Ada

Parsel

Kira Süresi/yıl

Muhammen bedel

Geç.Tem./TL

İhale Tarihi

İhale Saati

1

S.Oğlu mah. 60’ncı  sok. No :10/1

’de buğday pazarında bulunan 2 adet 60 Tonluk kantar, idari bina ve demirbaşlar

725

11

3 yıl

90.369,36.TL

2.711,09.TL

28/08/2018

15,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda yazılı olduğu şekilde İhale, İlçenin  Sunguroğlu Mahallesi Alparslan Türkeş caddesi No: 35 Sungurlu/Çorum adresinde bulunan Belediye hizmet binasında Meclis Toplantı Salonunda  28/08/2018 Tarihinde Saat 15.10’dan itibaren Belediye Encümeni(İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

 

2- İhaleye ait şartname ve eklerini içeren dosya Belediye İşletme  ve İştirakler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye iştirak edeceklerin, ihale işlem dosyasını(Şartnameyi), 150.00.TL, bedelle satın almaları ve alındı makbuzunu ihale komisyonuna(ihale işlem dosyası içerisinde) sunmaları gerekmektedir.

 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. 

 İsteklilerin :

           İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

           A) İhaleye katılmak istediklerine dair başvuru dilekçesi

                B) Nüfus Cüzdan Sureti ve Kanuni ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

                C) Tebligat için adres beyanı

                D) Ticaret ve sanayi odası kaydı veya Dernek kaydı

a) Gerçek kişi olması halinde, İlgilisine göre Ticaret ve Sanayi odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir yıl içinde alınmış belge

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin a ve b deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi vermesi

           E) İmza sirküsü verilmesi

a) Gerçek  kişi olması halinde noter tasdikli  İmza sirküsü vermesi

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin sirkülerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir) aslı veya noterden tasdikli sureti.

c) Ortak girişim olması halinde girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

           F) İstekliler adına Vekâleten ihaleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

           G) İstekliler ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.  Ayrıca grubun bütün ortaklara idare ile yapacakları ihale sözleşmesine şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklar)

         Ğ) İhale Şartnamesinde belirtilen geçici teminat miktarını yatırdığına dair belge (makbuz)

       H)Sungurlu Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair İşletme İştirakler Müdürlüğünden alınmış belge. (kira, su, emlak vb. tüm borçlarına ait)

        I) İhale  İşlem Dosyası(Şartname) alındı  belgesi  (Makbuz)

3- İhale ile ilgili diğer bilgiler, istenilen şart ve hususlar ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

4- İhaleye iştirak edecek firma, birlik ve şahısların ihale şartnamesinde istenilen belgeleri bir dosya halinde ihale günü ihale komisyonu başkanlığına ihale saatinden önce her hangi bir saatte teslim etmeleri gerekmektedir.

5- Belediyemiz Encümeni(ihale Komisyonu) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

 

 

                                                                                                       Sungurlu Belediye Başkanlığı