SUNGURLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih: 22.08.2017

KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

SUNGURLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

165 ton ithal kaloriferlik ve 35 ton ithal sobalık kömür alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/414882

1-İdarenin

a) Adresi

:

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Özel İdare İş Merkezi Kat-1 19300 SUNGURLU/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası

:

3643118065 - 3643118025

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Sungurlu MEM'e bağlı temel eğitim okullarının ihtiyaçları için 165 ton kaloriferlik ve 35 ton sobalık yakacak kömür alım işi. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarımızdan; 'Alembeyli İlkokulu, Arıcı İlkokulu, Beşkız İlkokulu, Çiçekli İlkokulu, Eşme İlkokulu, İnegazili İlkokulu, K. İncesu İlkokulu, Karakocalı İlkokulu, Türk Hacılar Hanı İlkokulu, Sarıcalar İlkokulu, - A.Fındıklı İlkokulu - Ortaokulu, Alembeyli Ortaokulu, Arifegazili İlkokulu-Ortaokulu, - Demirşeyh İlkokulu-Ortaokulu, Hacı Osman Ahmet Koz İlkokulu - Ortaokulu, -Kavşut Şh.K.Beksiz İlkokulu - Ortaokulu, - Tuğlu Şh. Ali Alıtkan İlkokulu Ortaokulu, okul müdürlüklerinin hizmet binalarının bulunduğu adreslere teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarımızdan; 'Alembeyli İlkokulu, Arıcı İlkokulu, Beşkız İlkokulu, Çiçekli İlkokulu, Eşme İlkokulu, İnegazili İlkokulu, K. İncesu İlkokulu, Karakocalı İlkokulu, Türk Hacılar Hanı İlkokulu, Sarıcalar İlkokulu, - A.Fındıklı İlkokulu - Ortaokulu, Alembeyli Ortaokulu, Arifegazili İlkokulu-Ortaokulu, - Demirşeyh İlkokulu-Ortaokulu, Hacı Osman Ahmet Koz İlkokulu - Ortaokulu,-Kavşut Şh.K.Beksiz İlkokulu - Ortaokulu,- Tuğlu Şh. Ali Alıtkan İlkokulu Ortaokulu, okul müdürlüklerinin hizmet binalarının bulunduğu adreslere teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Özel İdare İşhanı No:1 Sungurlu / ÇORUM

b) Tarihi ve saati

:

06.09.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

TSE

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif Edilen Kömür İle İlgili Teknik Şartname İçinde Yer Alan Örneğe Uygun Olarak " Ürün Tanıtım Formu" İstekli Tarafından Mutlaka Doldurulup Kaşelenecek, İmzalanacak ve İhale Teklif Dosyasına Eklenecektir. Ürün Tanıtım Formundaki Bilgiler Tam ve Okunaklı Olacak, Form Üzerinde Silinti Kazıntı Yapılmayacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.